You are here:   Om Foreningen
  |  Login

Om foreningen

  

NFOI er en landsomfattende interesseorganisasjon som ble stiftet i mars 1979. Foreningen har nå ca 400 medlemmer. Ca. 170 av medlemmene har medfødt benskjørhet. Totalt er det registrert ca. 280 personer med diagnosen i Norge. 

Administrasjon
NFOI ledes av et styre på 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Organisasjonens høyeste myndighet er Årsmøtet som hvert år samler mellom 70 og 100 medlemmer. Foreningen er tilsluttet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) som er en paraplyorganisasjon for 71 organisasjoner av og for funksjonshemmede. Disse organisasjonene har en medlemsmasse på over 335.000 medlemmer. NFOI kanaliserer hovedtyngden av sitt interessepolitiske arbeid gjennom FFO. Foreningen driver arbeidet sitt hovedsakelig ved hjelp av midler fra det offentlige samt kontingent fra medlemmene. NFOI er også medlem av Funksjonshemmedes Studieforbund (FS).

Kompetanse
OI er en av sju små diagnosegrupper som er tilknyttet TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret er en del av Sunnaas sykehus HF i Helse Sør-Øst RHF, og ligger på Nesodden utenfor Oslo. Senteret bygger opp kompetanse, formidler kunnskap og gir veiledning angående ulike forhold knyttet til alle aldersgrupper innen de syv diagnosegruppene. Diagnosen er grunnlaget for å bli registrert som bruker av senteret.

I 2002/2003 ble det igangsatt en doktorgradsstudie av voksne med OI, og dette er det TRS som har ansvaret for i samarbeid med NFOI. Studien har vært finansiert av stiftelsen Helse og Rehabilitering og TRS. 

Når det gjelder tannbehandling, har NFOI et samarbeid med Tannhelsekompetansesenteret for sjeldne tilstander - TAKO. 

Medlemsblad
NFOI gir ut et medlemsbladet OI-nytt, som forsøker å holde medlemmene orientert om det arbeidet som skjer i foreningen. OI-Nytt kommer ut 3-4 ganger i året.

Likemenn
NFOI har et korps av "likemenn" spredt rundt i landet. Disse er vanlige medlemmer som har sagt seg villige til å stå på en liste over folk som kan kontaktes av de andre medlemmene i ulike situasjoner. Dette gjelder enten de trenger å dele erfaringer med noen, praktiske råd eller hjelp. De er ikke profesjonelle, men er pålagt taushetsplikt om hva de eventuelt måtte få vite om andre medlemmers personlige forhold. Likemannarbeidet administreres av arbeidsgruppa for likemannsarbeid. Denne gruppa arrangerer også ulike samlinger/seminarer for særlige målgrupper innenfor foreningen. Ta gjerne kontakt!

Aktiviteter
NFOI har blant annet følgende aktivitetstilbud for medlemmene: 

  • Årsmøte med medlemssamling om våren
  • En eller flere nasjonale medlemssamlinger om høsten (likemannssamlinger) 
  • Sommerleirefor barn (0-18 år) og ungdommer
  • Lokale tiltak (som regel i regi av lokallag)

Internasjonalt samarbeid
NFOI er aktiv i OI-Norden som er samarbeidsstrukturen for det nordiske samarbeidet. Gjennom denne sammenslutningen har vi kontakt med diagnoseforeningene i Sverige, Danmark og Finland. Til dette mottar vi særlige midler fra Nordiska Handikappolitiska Rådet. I 1996 meldte også NFOI seg inn i OIFE som er den internasjonale OI-organisasjonen.
 

Forskning- og utvikling (FOU)
NFOIs Årsmøte i 2009 og 2010 vedtok å avvikle NFOIs Forskningsfond som en egen struktur, og overførte midlene til NFOI. NFOIs styre har fullmakt til å disponere de øremerkede midlene i en Forsknings- og utviklingskonto. Fagpersoner kan søke om reisestipend eller midler til mindre prosjekter.