You are here:   Om Foreningen > NFOIs handlingsprogram
  |  Login

NFOIs 5-årsprogram 2013 – 2018

   Minimize
Styret i NFOI har blant annet på bakgrunn av innspillene vi fikk på organisasjonsseminaret i 2011, utarbeidet et nytt forslag til langtidsprogram for perioden 2013 – 2018. Vi har forsøkt å gjøre en klarere prioritering ut fra hvilke aktiviteter vi anser som viktigst å legge vekt på de neste 5 årene. Dette ut fra en erkjennelse om at foreningen er liten, og har begrensede personlige og økonomiske ressurser.
 

NFOIs tilbud 2013-2018

NFOI vil arrangere årsmøte med medlemssamling hvert år. I tillegg vil NFOI avhengig av personlige og økonomiske ressurser ha andre tilbud og aktiviteter i perioden: 
 
NFOI skal
opprettholde et bredt likemannstilbud
opprettholde et eget barne- og ungdomstilbud
drive informasjonsarbeid overfor ulike målgrupper
arbeide for et godt kompetansesenter- og behandlingstilbud 
 
NFOI bør
drive interessepolitisk arbeid
drive internasjonalt samarbeid
rekruttere nye medlemmer
 
NFOI kan
arbeide for forskning
drive organisasjonsutvikling
støtte lokale tiltak
 
NFOI skal ha et tilbud for hele spekteret av medlemsmassen, uansett alder, grad av funksjonshemning, bosted og økonomisk situasjon.
 

NFOIs viktigste arbeidsområder:

Opprettholde et bredt likemannstilbud
Å leve med OI kan påvirke livssituasjonen på mange ulike områder, både for personen som selv har OI og for de pårørende. En av NFOIs mest sentrale oppgaver er derfor å skape arenaer hvor medlemmene kan møtes og utveksle erfaringer. Dette kan dreie seg om erfaringer om det å leve med OI, samt utveksling av gode råd om rettigheter og muligheter i og utenfor arbeidslivet.
 
NFOI skal:
ha en egen arbeidsgruppe til å lede likemannsarbeidet
sørge for at likemennene er skolerte og til sammen har et bredt erfaringsgrunnlag
ha et likemannstilbud for både personer med OI og deres pårørende
arrangere likemannssamlinger med temaer som favner hele medlemsmassen, uansett alder, kjønn, grad av OI, helse, livs- og arbeidssituasjon.
 
 
Opprettholde et eget barne- og ungdomstilbud
Å leve med OI kan påvirke livet og identiteten din uansett alder. Det kan være vel så viktig å møtes og treffe andre i samme situasjon når man er barn eller ungdom med OI. Et godt ungdomstilbud kan øke engasjement og forhindre at medlemmer melder seg ut i løpet av tenårene. 
 
NFOI skal:
ha minst én samling i året hvor barn får muligheten til å delta
ha et eget ungdomstilbud, hvor ungdommene selv i størst mulig grad får bestemme hva som skal prioriteres.
 
 
Drive informasjonsarbeid overfor ulike målgrupper
Informasjonsarbeid er en av NFOIs mest sentrale oppgaver. 
 
Målgrupper for informasjonsarbeidet:
Medlemmer i NFOI
Potensielle medlemmer
Samarbeidspartnere
Behandlings- og hjelpeapparat
Fagpersoner/fagmiljø
Forvaltning og myndigheter 
 
Måter NFOI vil spre informasjon på:
Internett
OI-nytt
 
Formålet med informasjonen er blant annet:
Å gjøre diagnosen OI mer kjent
Å gjøre behovene til personer med OI mer kjent
Å gjøre foreningens tilbud, herunder likemanntilbudet, mer kjent
Å spre kunnskap om rettigheter, behandlingsmuligheter og lignende
Å spre erfaringer om det å leve med OI (likemannsarbeid)
 
 
Arbeide for et godt kompetansesenter- og behandlingstilbud
Personer med OI har i dag et kompetansesentertilbud på TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser på Sunnaas sykehus HF.
 
NFOI skal: 
arbeide for at OI-gruppens kompetansesentertilbud opprettholdes og videreutvikles i samsvar med gruppens behov
arbeide for sterk grad av brukerinnflytelse på kompetansesenteret
arbeide for å bedre behandlingstilbudet i alle ledd for personer med OI
arbeide for enhetlige oppfølgingsrutiner for barn og voksne med OI
arbeide for at det etableres et oppfølgingstilbud for voksne med OI
arbeide for å øke kunnskapen om OI blant fagpersoner/fagmiljø
 
 
Drive interessepolitisk arbeid
Selv om den enkeltes livssituasjon har blitt bedre for personer med OI, gjenstår det fremdeles en rekke områder hvor det er behov for synliggjøring av behov og politisk påvirkning.
 
NFOI bør i samarbeid med relevante samarbeidspartnere:
drive interessepolitisk påvirkning på områder som berører personer med OI, som f.eks. universell utforming, rettigheter, utdanning, arbeid, bolig,      assistanse og transport
arbeide for at personer med OI ikke blir diskriminert
arbeide for å sikre de små organisasjonenes interesser og eksistens
 
 
Drive internasjonalt samarbeid
Ved å delta i internasjonalt samarbeid kan foreningen innhente og utveksle kunnskap og erfaringer som kommer medlemmer og samarbeidspartnere til gode.
 
NFOI bør:
delta aktivt i internasjonalt samarbeid
stimulere til internasjonalt samarbeid mellom fagpersoner
bidra overfor organisasjoner i andre land 
 
 
Rekruttere nye medlemmer
Frivillige organisasjoner har vanskeligere for å rekruttere og engasjere medlemmer i dag, enn hva som var tilfellet tidligere. Det er derfor viktig å ha fokus på rekruttering.
 
NFOI bør:
i samarbeid med kompetansesenter og hjelpeapparatet for øvrig markedsføre foreningen for å rekruttere flere medlemmer
inkludere nye medlemmer på en god måte
 
 
Arbeide for forskning
NFOI ser det som et viktig prinsipp at forskning på OI skal komme personer med OI til nytte.
 
NFOI kan:
arbeide for at den medisinske kompetansen om OI blir utviklet og godt dokumentert
arbeide for å søke om midler til forskning om OI
gi prosjekt- og utdanningsstøtte til fagpersoner
i samarbeid med fagpersoner spre forskningsresultater om OI i inn- og utland
 
Drive organisasjonsutvikling
Det er viktig at NFOI har fokus på organisasjonsutvikling for å tilpasse seg gjeldende rammebetingelser og for bedre å kunne imøtekomme medlemmenes behov.
 
NFOI kan:
jevnlig vurdere alternative måter å organisere foreningens arbeid på, for å utnytte de personlige og økonomiske ressursene bedre
gjøre NFOIs rutineperm til et godt verktøy for alle tillitsvalgte
ha fokus på tiltak for å aktivisere passive medlemmer
 
 
Støtte lokale tiltak
Terskelen for å delta på lokale sammenlignet med sentrale samlinger kan være lavere for nye/passive medlemmer. Å ha lokale tiltak, kan derfor være en måte å rekruttere/aktivisere medlemmer på.
 
NFOI kan:
i den grad økonomien tillater det, gi økonomisk støtte til lokallag/enkeltmedlemmer som tar initiativ til og gjennomfører lokale tiltak
 
Samarbeidspartnere
NFOI vil i perioden samarbeide med:
Kompetansesenter og andre relevante fagmiljøer
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Unge funksjonshemmede
Studieforbundet FUNKIS
OIFE
OI-Norden
Andre relevante samarbeidspartnere