1.  NFOIs styre vil i samarbeid med TRS og relevante fagmiljøer arbeide for å bedre behandlings-, rehabiliterings- og oppfølgingstilbudet for barn, ungdom og voksne med OI.
  2. NFOIs styre vil i samarbeid med TRS arbeide for å få etablert et fast habiliterings- og rehabiliteringstilbud for voksne i gruppe på Hauglandsenteret.
  3. NFOIs styre vil sammen med NFOIs fagråd og relevante fagpersoner arbeide nasjonalt og internasjonalt for å styrke det faglige nettverket for OI.
  4. NFOIs styre vil arbeide for å gi et eget tilbud til ungdom på medlemssamlinger samt å arrangere egen ungdomssamling.
  5. NFOIs styre vil arbeide for å spre informasjon om diagnosen og foreningen til potensielle medlemmer og relevante fagmiljøer.
  6. NFOIs styre vil arbeide for å utvikle likepersonstilbudet i tråd med gjeldende tilskuddsordning.
  7. NFOIs styre vil samarbeide med OI-Norden og OIFE om aktuelle saker.
  8. NFOIs styre vil opprettholde samarbeidet med FFO og andre samarbeidspartnere i aktuelle interessepolitiske saker
  9. NFOIs styre vil løpende vurdere både innsparingstiltak og alternative inntektskilder i samsvar med endringer i inntekter og andre økonomiske forutsetninger.