1. NFOIs styre vil i samarbeid med TRS og relevante fagmiljøer arbeide for å bedre behandlings-, rehabiliterings- og oppfølgingstilbudet for barn, ungdom og voksne med OI.
  1. Følge opp skjelettdysplasipoliklinikken for voksne på Sunnaas. Jobbe for å gjøre den permanent og landsdekkende.
  2. Følge opp tilbudet om rehabilitering/habilitering for barn og voksne.
  3. Samarbeide med TRS og andre fagmiljøer om skjelettdysplasiregister og andre aktuelle registre.
  4. Bidra i arbeidet med å lage felles dansk-norske oppfølgingsrutiner for voksne med OI.

 2. NFOIs styre vil sammen med NFOIs fagråd og relevante fagpersoner arbeide nasjonalt og internasjonalt for å styrke det faglige nettverket for OI.
  1. Avholde møte med fagrådet i løpet av 2021.
  2. Delta på aktuelle konferanser og seminarer

 3.  NFOIs styre vil arbeide for å spre informasjon om diagnosen og foreningen til nåværende og potensielle medlemmer og relevante fagmiljøer

 4. NFOIs styre vil arbeide for å utvikle likepersonstilbudet

 5. NFOIs styre vil samarbeide med OIFE om aktuelle saker

 6. NFOIs styre vil opprettholde samarbeidet med FFO og andre samarbeidspartnere i aktuelle interessepolitiske saker.