NFOIs tilbud 2018-2023

NFOI vil arrangere årsmøte med medlemssamling hvert år. I tillegg vil NFOI avhengig av personlige og økonomiske ressurser ha andre tilbud og aktiviteter i perioden:

NFOI skal

 • opprettholde et bredt likemannstilbud
 • opprettholde et eget barne- og ungdomstilbud
 • arbeide for et godt kompetansesenter- og behandlingstilbud
 • rekruttere nye medlemmer

NFOI bør

 • drive interessepolitisk arbeid
 • drive internasjonalt samarbeid
 • drive informasjonsarbeid overfor ulike målgrupper
 • drive organisasjonsutvikling

NFOI kan

 • arbeide for forskning
 • støtte lokale tiltak

NFOIs viktigste arbeidsområder:

Opprettholde et bredt likemannstilbud

Å leve med OI kan påvirke livssituasjonen på mange ulike områder, både for personen som selv har OI og for de pårørende. En av NFOIs mest sentrale oppgaver er derfor å skape arenaer hvor medlemmene kan møtes og utveksle erfaringer. Dette kan dreie seg om erfaringer om det å leve med OI, samt utveksling av gode råd om rettigheter og muligheter i og utenfor arbeidslivet.

NFOI skal:

 • sørge for at likemennene er skolerte og til sammen har et bredt erfaringsgrunnlag
 • ha et likemannstilbud for både personer med OI og deres pårørende
 • arrangere likemannssamlinger med temaer som favner hele medlemsmassen, uansett alder, kjønn, grad av OI, helse, livs- og arbeidssituasjon.

Opprettholde et eget barne- og ungdomstilbud

Å leve med OI kan påvirke livet og identiteten din uansett alder. Det er viktig å møtes og treffe andre i samme situasjon når man er barn eller ungdom med OI. Et godt ungdomstilbud kan øke engasjement og forhindre at medlemmer melder seg ut i løpet av tenårene.

NFOI skal:

 • ha minst én samling i året hvor barn får muligheten til å delta
 • ha et eget ungdomstilbud, hvor ungdommene selv i størst mulig grad får bestemme hva som skal prioriteres.

Arbeide for et godt kompetansesenter- og behandlingstilbud

Personer med OI har i dag et kompetansesentertilbud på TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser på Sunnaas sykehus HF.

NFOI skal:

 • arbeide for at OI-gruppens kompetansesentertilbud opprettholdes og videreutvikles i samsvar med gruppens behov
 • arbeide for sterk grad av brukerinnflytelse på kompetansesenteret og i forskning
 • arbeide for å bedre behandlingstilbudet i alle ledd for personer med OI
 • arbeide for kontinuerlig oppdatering og implementering av oppfølgingsrutinene for barn og voksne med OI
 • arbeide for at det etableres et oppfølgingstilbud for voksne med OI
 • arbeide for å øke kunnskapen om OI blant fagpersoner/fagmiljø

Rekruttere nye medlemmer

Frivillige organisasjoner har vanskeligere for å rekruttere og engasjere medlemmer i dag, enn hva som var tilfellet tidligere. Det er derfor viktig å ha fokus på rekruttering.

NFOI skal:

 • i samarbeid med kompetansesenter og hjelpeapparatet for øvrig markedsføre foreningen for å rekruttere flere medlemmer
 • inkludere nye medlemmer på en god måte ved å gi likepersonene et spesielt ansvar for oppfølging av disse på møter

Drive interessepolitisk arbeid

Selv om den enkeltes livssituasjon har blitt bedre for personer med OI, gjenstår det fremdeles en rekke områder hvor det er behov for synliggjøring av behov og politisk påvirkning.

NFOI bør i samarbeid med relevante samarbeidspartnere:

 •  drive interessepolitisk påvirkning på områder som berører personer med OI, som f.eks. universell utforming, rettigheter, utdanning, arbeid, bolig, assistanse, hjelpemidler og transport
 • arbeide for å sikre de små organisasjonenes interesser og eksistens

Drive internasjonalt samarbeid

Ved å delta i internasjonalt samarbeid kan foreningen innhente og utveksle kunnskap og erfaringer som kommer medlemmer og samarbeidspartnere til gode.

NFOI bør:

 • delta aktivt i internasjonalt samarbeid
 • stimulere til internasjonalt samarbeid mellom fagpersoner
 • bidra overfor organisasjoner i andre land

Drive informasjonsarbeid overfor ulike målgrupper

Informasjonsarbeid er en av NFOIs mest sentrale oppgaver.

Målgrupper for informasjonsarbeidet:

 • Medlemmer i NFOI
 • Potensielle medlemmer
 • Samarbeidspartnere
 • Behandlings- og hjelpeapparat
 • Fagpersoner/fagmiljø
 • Forvaltning og myndigheter

Måter NFOI vil spre informasjon på:

 • Internett
 • OI-nytt
 • Møtepunkter med fagpersoner

Formålet med informasjonen er blant annet:

 • Å gjøre diagnosen OI mer kjent
 • Å gjøre behovene til personer med OI mer kjent
 • Å gjøre foreningens tilbud, herunder likemanntilbudet, mer kjent
 • Å spre kunnskap om rettigheter, behandlingsmuligheter og lignende
 • Å spre erfaringer om det å leve med OI

Drive organisasjonsutvikling

Det er viktig at NFOI har fokus på organisasjonsutvikling for å tilpasse seg gjeldende rammebetingelser og for bedre å kunne imøtekomme medlemmenes behov.

NFOI bør:

 • Jevnlig vurdere alternative måter å organisere foreningens arbeid på, for å utnytte de personlige og økonomiske ressursene bedre
 • gjøre NFOIs rutineperm til et godt verktøy for alle tillitsvalgte

Arbeide for forskning

NFOI ser det som et viktig prinsipp at forskning på OI skal komme personer med OI til nytte.

NFOI kan:

 • arbeide for at den medisinske kompetansen om OI blir utviklet og godt dokumentert
 • arbeide for å søke om midler til forskning om OI
 • gi prosjekt- og utdanningsstøtte til fagpersoner
 • i samarbeid med fagpersoner spre forskningsresultater om OI i inn- og utland
 • sende representanter på relevante konferanser og møter for å opprettholde kontakt med forskningsmiljøer og oppdatere oss på ny kunnskap

Støtte lokale tiltak

NFOI kan:

 • i den grad økonomien tillater det, gi økonomisk støtte til lokallag/enkeltmedlemmer som tar initiativ til og gjennomfører lokale tiltak, da dette kan være et godt lavterskeltilbud

Samarbeidspartnere

NFOI vil i perioden samarbeide med:

 • Kompetansesenter og andre relevante fagmiljøer
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Unge funksjonshemmede
 • Studieforbundet FUNKIS
 • OIFE
 • OI-Norden
 • Andre relevante samarbeidspartnere