1. Foreningens navn er Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta.
  The Norwegian Osteogenesis Imperfecta Association.
 2. Foreningen er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som har Osteogenesis Imperfecta (OI), og alle som er interessert i OI.Foreningens formål er:
  • å spre kunnskap om OI til sykehus og andre behandlende institusjoner.
  • å arbeide for at myndighetene skal få kjennskap til OI-gruppens spesielle behov.
  • å fremme interessen for forskning.
  • å arbeide for kontakt med tilsvarende foreninger i andre land.
  • å arbeide for likestilling og deltakelse for personer med OI.
 3. Rett til ordinært medlemskap har alle med OI og deres pårørende (førstegrads – slektninger). Som støttemedlemmer opptas andre med medisinsk og/eller sosial interesse for gruppen.Medlemskap tegnes individuelt. Medlem som har mistet ektefelle/samboer eller barn med OI kan opprettholde medlemskapet.
 4. Med tillatelse fra styret i NFOI kan medlemmene innen ett eller flere fylker konstituere seg som lokalavdelinger med eget valgt styre på 3 eller 5 personer. Lokalavdelingene skal i samarbeid med hovedforeningen arbeide etter foreningens formålsparagraf, med hovedvekt på lokale tiltak.Rett til å møte-, tale, komme med forslag og stemme på lokallagets årsmøte har alle betalende ordinære medlemmer i fylket/fylkene som senest i det året møtet avholdes fyller 15 år.Lokalavdelingene kan ha egne vedtekter, men disse må ikke være i strid med foreningens vedtekter.Styret i NFOI skal føre tilsyn med lokalavdelingenes virksomhet og det skal være gjensidig plikt til informasjon. Styret i NFOI og lokalavdelingene samarbeider om søknader og offentlige bevilgninger.Lokalavdelingenes midler bør komme fra offentlige kilder, som for eksempel fylker og kommuner. Hvis offentlige midler ikke dekker lokalavdelingenes behov, kan de foreta innsamlinger til bestemte formål når dette og formen for innsamlingen på forhånd er godkjent av NFOI.Lokalavdelingene fører regnskap over sine inntekter og utgifter, enten i samarbeid med foreningens kasserer eller egen kasserer. Revidert regnskap sendes foreningens kasserer og årsrapport sendes foreningens leder innen 15. februar det påfølgende år.Lokallagene bør være tilknyttet fylkeslag av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon ( FFO ).Blir et lokallag nedlagt tilfaller dets midler hovedforeningen og styret må forvalte dem overensstemmende med de formål hvortil de er bevilget.
 5. Medlemskontingenten betales årlig med frist 1. februar. Medlemmer betaler voksen kontingent fra det kalenderåret de fyller 18 år. Personer som melder seg inn etter 30. juni, betaler halv kontingent for innmeldingsåret. Den halve kontigenten kan imidlertid ikke være under departementets minstesats for årskontigent. Årsmøtet fastsetter kontingenten.
 6. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år på sted fastsatt av styret. Følgende saker skal behandles på årsmøtet:
  1. Valg av møtefunksjonærer:
   1. Møteleder
   2. Referenter
   3. Tellekorps
   4. To til å underskrive protokollen
  2. Årsberetninger fra:
   1. Styret
   2. Kasserer
   3. revisor
  3. Fastsettelse av kontingent.
  4. Forslag til endring av vedtektene.
  5. Behandling av innkomne forslag.
  6. Valg av styremedlemmer.
   1. leder
   2. nestleder
   3. kasserer
   4. sekretær
   5. 3  styremedlemmer
   6. 2 vararepresentanter
  7. Andre valg:
   1. revisor
   2. valgkomitè
   3. representanter til OIFEValgene skal være skriftlig når det foreligger flere forslag enn plasser som skal fylles. Styret velges med alminnelig flertall.
 7. Adgang til årsmøtet har alle som er medlemmer eller støttemedlemmer. Kontingenten for inneværende år må være betalt. Innkallelse med saksliste skal sendes medlemmene senest 6 uker før møtet. Medlemmer som ønsker å ta opp spesielle saker på årsmøtet må sende forslaget i skriftlig form til styret senest 3 uker før møtet.
 8. Stemmerett på årsmøtet har alle ordinære medlemmer som senest i det året møtet avholdes fyller 15 år. Støttemedlemmer har ikke stemmerett, men tale og forslagsrett. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall, og forslag om dette må være ført på sakslisten.For å oppløse foreningen kreves ¾ av de avgitte stemmene. Hvis foreningen oppløses, skal Årsmøtet med alminnelig flertall fordele foreningens midler og eiendeler til formål i samsvar med vedtektenes § 2 eller til beslektede formål.
 9. Foreningen ledes av et styre som består av 7 styremedlemmer og 2 vararepresentanter. NFOIs valgkommitè gir innstilling til NFOIs årsmøte på kandidater til styre og valgkommitè. Det tilstrebes at ett av styremedlemmene, enten ordinære eller vara er under 30 år. Styret velges av Årsmøtet for 2 års funksjonstid, vararepresentantene for 1 års funksjonstid. Halve styret skal være på valg hvert år. Valgbare for styreverv er alle ordinære medlemmer med stemmerett, som har betalt kontingenten for inneværende år.Leders honorar fastsettes av årsmøtet.Styret utvnevner utvalg og arbeidsgrupper etter behov. Styret utnevner redaskjonskomité for OI-nytt Foreningens leder er ansvarlig redaktør. Ved frafall av kasserer, sekretær eller styremedlem i styreperioden kan styret erstatte disse med styremedlem eller vararepresentant. Ved permanent frafall av både leder og nestleder har det øvrige styret ansvar for å innkalle til ekstraordinært årsmøte.
  • Styremedlemmene innkalles til styremøte minst 3 uker før møtet.
  • Styremedlemmene skal ha tilsendt saksliste senest en uke før styremøtet.
  • Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede.
  • Styremedlemmene pålegges å behandle fortrolige opplysninger på en ansvarsfull måte.Styret forvalter foreningens signatur og fullmakter. Forpliktende underskrifter på vegne av foreningen kan bare gjøres av styret i NFOI samt av person(er) som er særskilt bemyndiget av styret.
 10. Regnskapet for hvert år skal være avsluttet senest 31.januar påfølgende år og levert revisor slik at revisjonsberetning kan være gitt innen utgangen av februar følgende år.
 11. Foreningens økonomiske grunnlag søkes såvidt mulig dekket ved søknad om offentlige midler.