Våre fokusområder 2022 – 2023

NFOIs styre vil arbeide for å utvikle likepersonstilbudet, blant annet

  • Sørge for at likepersonene er oppdatert.
  • Opprettholde mangfold i likepersonskorpset.

NFOIs styre vil i samarbeid med TRS og relevante fagmiljøer arbeide for å bedre behandlings-, rehabiliterings- og oppfølgingstilbudet for barn, ungdom og voksne med OI.

  • Følge opp skjelettdysplasipoliklinikken for voksne på Sunnaas og evalueringen av denne.
  • Jobbe for å opprette et tverrfaglig oppfølgingstilbud for voksne.
  • Følge opp tilbudet om rehabilitering/habilitering for barn og voksne.
  • Samarbeide med TRS og andre fagmiljøer om Norsk register for sjeldne bensykdommer og andre aktuelle registre.
  • Bidra i arbeidet med å lage felles dansk-norske oppfølgingsrutiner for voksne med OI.
  • Videreføre informasjon fra gjennomført fagseminar om kvinnehelse til NFOIs kvinnelige medlemmer.

NFOIs styre vil sammen med NFOIs fagråd og relevante fagpersoner arbeide nasjonalt og internasjonalt for å styrke det faglige nettverket for OI.

NFOIs styre vil arbeide for å spre informasjon om diagnosen og foreningen til nåværende medlemmer, potensielle medlemmer og relevante fagmiljøer.

NFOIs styre vil opprettholde samarbeidet med FFO og andre samarbeidspartnere i aktuelle interessepolitiske saker.

  • Sammen med FFO følge opp målene i sjeldenstrategien.

NFOIs styre vil opprettholde samarbeidet med OIFE.