Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Helsedirektoratet publiserte i november 2017 en ny veileder for oppfølging av
personer med store og sammensatte behov. I veilederen er det blant annet
presisert at «De som yter tjenester må ta utgangspunkt i hva den det gjelder
opplever som viktig i sitt liv, og legge vekt på funksjon fremfor diagnose». Du kan
lese veilederen her:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/oppfolging-av- personer-med- store-og-sammensatte-behov